Participativní urbanistický projekt “Změnte svůj park na Solidaritě”

Participativní urbanistický projekt “Změnte svůj park na Solidaritě”

v číslech

2 390 

oslovených domácností

10% 

zapojených domácností

hlasování

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:

Záměr

Na základě koncepce přeměny veřejných prostranství městké části Praha 10, radnice Prahy 10 rozhodla o vytvoření  urbanistické studie Parku Na Solidaritě. V rámci tohoto projektu proběhl participativní urbanistický výzkum, jehož cílem bylo, aby urbanistické úpravy byly uzpůsobeny potřebám a požadavkům občanů, kteří žijí v blízkosti parku a využívají park nejvíce. V několika krocích byli zapojeni obyvatelé sídliště Solidarita a nejbližšího okolí do plánované revitalizace ústředního parku.

Participativní projekt měl dvě hlavní fáze: smyslem první bylo zjištění námětů pro vypracování urbanistických studií. Druhá fáze pak měla místní zapojit do připomínkování a ohodnocení navržených urbanistických studií. Projekt se nezaměřoval pouze na park samotný, ale i na data o místní komunitě a kvalitě života v lokalitě.

Pro potřeby celého projektu Změňte svůj Park Na Solidaritě byla spuštěna webová stránka www.parksolidarita.cz, kde byly dostupné veškeré informace.

Průběh

První fáze začala informační kampaní a bleskovým terénním průzkumem o kvalitě života na sídlišti Solidarita profesionálními tazateli. Dále byla zpracována detailní City Analytics analýza, která zmapovala reálnou sociodemografickou strukturu lokality a pohyby či denní aktivity obyvatel. Následovala dvě diskuzní sousedská setkání. Vrcholem první fáze pak bylo on-line hlasování o námětech vzešlých ze sousedských setkání a terénního průzkumu.

Na základě podnětů z první participativní fáze vypracovaly 3 architektonické ateliéry vybrané MČ Praha 10 tři odborné studie revitalizace parku.

Druhá fáze začala dalším sousedským setkáním, na němž zástupci jednotlivých ateliérů detailně prezentovali své odborné studie. Následovalo on-line hlasování o architektonických návrzích s cílem zjistit konstruktivní zpětnou vazbu k odborným studiím.

Hlasování pomocí pozvánek s PIN kódy

Hlasovalo se dvakrát - nejprve o námětech pro architekty v první fázi a následně o urbanistických návrzích v druhé fázi. Jako optimální byl zvolen systém on-line hlasování, který vyžaduje verifikaci zadáním unikátního PIN kód. PIN kódy byly distribuovány pouze do poštovních schránek rezidentů nejbližšího okolí parku (polygonu), aby o podobě parku mohla v hlasování rozhodovat pouze místní komunita. Hlasovalo se dle principu jedna domácnost - jeden hlas. V každém z obou hlasování bylo celkem osloveno 2390 domácností formou roznášky dopisů do poštovních všech rezidentů lokality.

Kroky

1. City analytics lokality solidarita - zmapování lokality z otevřených a polotevřených dat
2. Terénní průzkum tazateli v ulicích - jednodenní průzkum o kvalitě života, 113 respondentů
3. Sousedská setkání k námětům - definování témat k hlasování
4. Hlasování o námětech pro architekty - 297 hlasujících domácností
5. Sousedské setkání k architektonickým studiím - představení navržených studií
6. Hlasování o architektonických studiích - 205 hlasujících domácností
7. Setkání k závěrům projektu  

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy