11. Základní škola Most

Statutární město Most se usilovně snaží motivovat žáky základních škol ke studiu středních škol s technickým zaměřením. Podpora technického a polytechnického vzdělávání byla ze strany města dosud zaměřena na pořádání workshopů, např. IT dílen, poznávání hornin, chemických show atp. Iniciativa tedy vždy na žáky působila z vnější strany, vnitřní stimul chyběl. Pilotní participativní projekt na 11. ZŠ Most zaznamenal velký úspěch nejen u žáků, ale s velkým překvapením i u pedagogů. Participativní rozpočtování splnilo všechna očekávání a vytyčené cíle.

Ing. Jitka Hejduková, odbor rozvoje a dotací

11. Základní škola Most

v číslech

100.000 Kč

rozpočet

17

návrhů

270

hlasujících žáků

POUŽITÁ ŘEŠENÍ:
No items found.

Statutární město Most si přálo zvýšit zájem žáků svých základních škol o technické a polytechnické vzdělávání. Organizováním workshopů, exkurzí či soutěžních dnů se město snažilo na žáky působit z vnějšího okolí, ale zástupci města si brzy uvědomili, že vnitřní faktor a stimulant u žáků dosud chybí. Proto se rozhodli zjistit, zda by žáky ke studování střední školy s technickým zaměřením motivovalo participativní rozpočtování zaměřené na techniku. Vybrané škole poskytli částku 100 000 Kč a obrátili se na Participaci 21 ohledně využití aplikace školní Pébéčko pro tematicky zaměřené návrhy.

Pilotním participativním rozpočtem se městu podařilo:

 • Efektivně zapojit žáky do diskuze k motivačním prvkům na podporu technického a polytechnického vzdělávání.
 • Motivovat neaktivní žáky k vyššímu zájmu o podporu technického a polytechnického vzdělávání.
 • Pedagogové na 11. ZŠ se dozvěděli, co žáci na škole v rámci podpory technického a polytechnického vzdělávání postrádají a jak by situaci vyřešili oni.
 • Pedagogům se podařilo již u žáků základních škol posílit důvěru v demokratický systém města, které se zajímá i o jejich potřeby a dokáže je v reálném čase splnit.
 • Při přípravě participativního rozpočtu se žáci více seznámili s ostatními žáky a vytvořilo se mezi nimi zdravé konkurenční prostředí.
 • Žáci o participativním rozpočtu a o celém projektu informovali své rodiče, kteří ocenili zájem města podporovat demokratické rozhodování již u žáků základních škol.Za statutární město Most můžeme participativní rozpočtování ve školách jenom podpořit a doporučit tak ostatním městům, aby se vydala cestou participace na základních školách.

Aplikaci školní Pébéčko bylo třeba upravit

Participace 21 se do projektu s chutí zapojila, ačkoliv byla potřeba aplikaci školní Pébéčko v určitých bodech poněkud upravit v souladu s přáním a záměrem statutárního města Most i vedením 11. Základní školy, Obránců míru, která byla pro tuto aktivitu vybrána jako nejvhodnější.

Kdo se projektu zúčastnil?

Na realizaci projektu se podílelo statutární město Most, které projekt iniciovalo, koordinovalo a financovalo, 11. Základní škola, Obránců míru - její ředitel a učitelé, kteří poskytli projektu podporu, své vědomosti, čas a zázemí, žáci od 5. do 9. ročníků, kteří vložili své myšlení, elán, nadšení, práci a spoustu volného času a Participace 21, která přispěla radami a online webovou aplikací polytechnické školní Pébéčko.

Aplikace polytechnické školní Pébéčko

 • Podrobné návody jak postupovat pro koordinátora.
 • Generovatelné materiály k usnadnění práce koordinátora.
 • Pracovní listy pro žáky.
 • Hlasování online z PC i mobilů.
 • Verifikace hlasování pomocí PIN kódů.
 • Hlasování více hlasy pro zajištění širší shody.

Podaří se to vůbec?

Obavy vedení školy, zda to jejich žáci zvládnou, jestli budou ochotni se do navrhování projektů vůbec zapojit a zda se jim podaří vymyslet alespoň nějaké realizovatelné náměty, byly rozptýleny velmi brzy po zahájení projektu. Díky kvalitní přípravě učitelů a obětavé práci koordinátora byli žáci motivovaní a s nadšením se vrhli do práce s vymýšlením, zpracováváním a propagací tematicky zaměřených nápadů.

Žáci nakonec představili a prezentovali dokonce 18 projektů. Hlasování se zúčastnilo 270 žáků.

Jak polytechnické Pébéčko v Mostě probíhalo?  

 1. Nejprve stanovili zástupci města a vedení školy ve spolupráci s Participací 21 pravidla a podmínky polytechnického Pébéčka.
 2. Učitelé se seznámili s pravidly a díky svým pedagogickým zkušenostem motivovali žáky k účasti na projektu.
 3. Žáci vytvořili malé třídní týmy a pustili se do vymýšlení prvních nápadů na zlepšení a podporu výuky technických a polytechnických předmětů. S formulováním projektů podle požadavků pomohly žákům pracovní listy z aplikace Pébéčko. Díky nim si žáci dokázali ujasnit parametry, účelnost, využitelnost a finanční náročnost svých návrhů.
 4. Své návrhy žáci nejprve obhajovali v rámci třídy a hlasováním vybrali ty nejvhodnější pro postup do celoškolního kola. Starší žáci připravili elektronické prezentace, zatímco mladší žáci zapojili svůj výtvarný talent.
 5. Při prezentaci třídních projektů se sešla celá škola i zástupci z magistrátu. Studentské týmy představily celkem 18 polytechnických projektů. Pro mnohé žáky bylo vystoupení před publikem velkou výzvou. Pedagogové i spolužáci však ocenili odvahu prezentujících.
 6. Projekty posoudil školní parlament s přispěním koordinátora a vedení školy a vyřadil ty, které nesplnily podmínky nebo nemohly být v daných podmínkách realizovány. Žáci se na společném setkání dozvěděli, které z projektů byly vyřazeny a z jakých důvodů. Podobné návrhy byly sloučeny - tím se předchází tříštění hlasů. Osmi týmům, které postoupily do finále, poskytlo vedení školy odbornou pomoc při doladění posledních detailů projektů i jejich prezentace.
 7. Následující dva týdny probíhala intenzivní školní kampaň, kdy týmy obcházely třídy a přesvědčovaly své spolužáky o kvalitě, vysoké úrovni a prospěšnosti svých návrhů. Po skončení kampaně žáci hlasovali v online aplikaci.
 8. Projekt vyvrcholil  slavnostním vyhlášením vítězů. Zvítězil návrh týmu žákyň z 9. třídy na nákup 3D per a náplní do nich. Město Most navíc za odměnu vyslalo první čtyři vítězné týmy do Techmania Science Center v Plzni, kde mohli žáci dále prohlubovat své nadšení pro technické obory.

Jaké projekty žáci navrhovali?

Například vybavení školy novými tablety, 3D tiskárnami a 3D pery, pořízení interaktivních výukových programů, technologie virtuální reality, softwaru na tvorbu grafiky nebo zakoupení meteostanice.

Vítězný projekt byl bezprostředně realizován

Primátor města Mostu škole slavnostně předal 33 per včetně stojanů a náhradních náplní. Za pomoci šablon nebo vlastní fantazie mohou žáci vytvářet různé objekty a  zábavnou formou rozvíjet prostorovou představivost, jemnou motoriku a kreativní dovednosti.

Inspirace pro městské participativní rozpočtování

Město Most získalo díky tomuto pilotnímu projektu představu a praktické zkušenosti s tím, jak participativní rozpočtování probíhá. Tyto znalosti mohou koordinátoři městské participace dále uplatnit při participativních projektech pro své občany v rámci městské participace.

Chcete zapojit občany a budovat lepší města a obce pro život?

kontaktujte nás

Přečtěte si další příběhy